Current: info@ffinternationalmovers.lv ... ...
Noteikumi un nosacījumi sadarbojoties ar FF International Movers

Noteikumi un nosacījumi

IEVADS

Šajā noteikumu un nosacījumu dokumentā skaidrotas visu šī Līguma pušu tiesības, saistības un atbildības. Izmantojot vārdu "Jūs" (nepieciešamajā locījumā), tiek apzīmēts klients – Pasūtītājs. Izmantojot vārdu "Mēs" (nepieciešamajā locījumā), tiek apzīmēts darbu izpildītājs – Pārvadātājs. Šie noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti vai grozīti saskaņā ar iepriekšēju rakstisku vienošanos. Sadaļās Nr. 8, 9, 10, un 11 Mēs ierobežojam vai izslēdzam Mūsu atbildību par zaudējumiem un iztrūkumiem. Mēs iesakām Jums noformēt apdrošināšanu, lai segtu potenciālus jautājumus, kas var izrietēt no Jūsu precēm vai telpām. Mēs varam noorganizēt apdrošināšanu Jūsu labā pēc atsevišķa pieprasījuma. Šī apdrošināšana būs nošķirta no šī līguma un attieksies uz polises noteikumiem un nosacījumiem.

1. Mūsu cenu tāme

1.1 Mūsu cenu piedāvājums vai tāme, ja vien netiek norādīts citādi, neietver apdrošināšanu, muitas nodevas, ostas izmaksas, tostarp (bet ne tikai) dīkstāves, pārbaužu vai jebkādas citas maksas vai nodokļus, kas maksājami valsts iestādēm vai aģentūrām.

1.2 Mūsu cenu tāme ir derīga sešdesmit dienas no tās izdošanas datuma. Ja vien tas jau nav iekļauts Mūsu cenu tāmē (piedāvājumā), tiks piemērota saprātīga papildu maksa šādos gadījumos:

1.2.1 Ja darbi netiek uzsākti sešdesmit dienu laikā pēc pieņemšanas;

1.2.2 Gadījumos, kad Mūsu piedāvājumā Mēs esam norādījuši Jums cenu, ieskaitot atkārtotu piegādi no noliktavas, un atkārtota piegāde no noliktavas nav notikusi sešu mēnešu laikā no cenu tāmes (piedāvājuma) izsniegšanas dienas;

1.2.3 Mūsu izmaksas mainās valūtas svārstību, nodokļu, kravas, degvielas, prāmju vai ceļa nodevu izmaiņu dēļ, ko mēs nevaram kontrolēt vai ietekmēt.

1.2.4 Darbi tiek veikti sestdienās, svētdienās vai valsts svētku dienās vai ārpus ierastā darba laika (08:00-18:00), ja vien nav rakstiski saskaņots atbilstošu laika periodu pirms pārvadāšanas datumiem.

1.2.5 Mums ir jāsavāc vai jāpiegādā preces bez normālām piekļuves iespējām. Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē parastās normālas iespējas nozīmē sekojošo:

– mūsu transportlīdzekļi var novietoties 20 metru attālumā no Jūsu ēkas bez speciālas stāvvietas rezervācijas;

– piegāde tiek veikta līdz augstam, kas atbilst līdz ēkas 2. stāvam;

– nepārtraukta un netraucēta piekļuve ēkas iekšējam liftam, kas spēj pārvadāt lielāko un/vai smagāko sūtījuma paku;

– brīva pieeja ēkas iekšējām/ārējām kāpnēm vai durvīm, kas atbilst lielākajai un/vai smagākajai sūtījuma pakai;

– āra lifta izmantošana ir izslēgta;

– ieeja vai izeja uz vai no telpām, kāpnes, lifti vai durvju ailes ir piemērotas brīvai preču pārvietošanai un kustībai bez mehāniskām iekārtām vai strukturālām izmaiņām, vai pieeja, ceļš vai piebraucamais ceļš ir piemērots mūsu transportlīdzekļu un/vai konteineru iekraušanai un/vai izkraušanai 20 metru attālumā no durvju ailes.

1.2.6 Gadījumos, ja Jūs vai Jūsu pārstāvji/aģenti pieprasa savākšanu vai piekļuvi Jūsu precēm, kamēr tās atrodas noliktavā;

1.2.7 Mēs sniedzam jebkādus papildu pakalpojumus, ieskaitot papildu preču pārvietošanu vai uzglabāšanu (šie nosacījumi attiecas uz šāda veida darbu).

1.2.8 Mums ir jāmaksā stāvvietas vai citas maksas vai izdevumi, lai sniegtu pakalpojumus Jūsu vārdā. Šī Līguma izpratnē sodi par autostāvvietu par nelegālu stāvēšanu nav nodevas vai izdevumi, un Jūs neesat atbildīgi par to samaksu.

1.2.9 Pastāv kavējumi vai notikumi, kas nav mūsu saprātīgas kontroles vai ietekmes ietvaros, kas palielina vai pagarina resursus vai laiku, kas atļauts vai paredzēts saskaņotā darba pabeigšanai.

1.2.10 Jūs kavējaties piegādes savākšanā vai pieņemšanā.

1.2.11 Jūs kavējaties piekļuves nodrošināšanā, lai būtu iespējams uzsākt izpakošanu.

1.2.12 Mēs pirms darbu sākuma esam rakstiskā veidā piekrituši Mūsu atbildības ierobežojumu, kas izklāstīti sadaļā Nr. 8.1, paaugstināšanai.

1.2.13 Gaisa kravu pārvadājumiem visas maksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) sūtījumu blīvuma standartu 167 kg uz 1 kubikmetru. Ja kravas (sūtījuma) blīvums ir lielāks par minēto, no Jums pēc tam tiks iekasēta maksa, lai atspoguļotu šo atšķirību.

1.2.14 Autoceļu un jūras pārvadājumiem visas maksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz sūtījumu blīvuma standartu 105 kg uz 1 kubikmetru. Ja kravas (sūtījuma) blīvums ir lielāks par minēto, no Jums pēc tam tiks iekasēta maksa, lai atspoguļotu šo atšķirību.

1.3 Jūs piekrītat maksāt jebkādas saprātīgas maksas, kas izriet no iepriekš minētajiem apstākļiem.

2 Darbi, kas nav iekļauti cenu tāmē (piedāvājumā)

2.1 Izņemot gadījumus, kad mēs to akceptējam rakstiski, mēs neveicam neko no sekojošā:

2.1.1 Neizjaucam un nesaliekam nekāda veida mēbeles;

2.1.2 Neatvienojam, no jauna nesavienojam, neizjaucam un no jauna nemontējam, neuzstādām iekārtas, aprīkojumu, furnitūru, savienojumus u. tml.;

2.1.3 Nenoņemam un neieklājam uzstādītus grīdas segumus;

2.1.4 Nepārvietojam jebkāda veida sūtījumus no bēniņiem, izņemot gadījumus, kad tie aprīkoti ar pienācīgu apgaismojumu un grīdas konstrukciju, un tiem nodrošināta droša piekļuve;

2.1.5 Nepārvietojam un neuzglabājam nekāda veida sūtījumus, kas izslēgti sadaļā Nr. 4;

2.1.6 Neizjaucam un nemontējam (nesaliekam) dārza mēbeles un aprīkojumu, ieskaitot, bet ne tikai, sekojošo: šķūņus, siltumnīcas, lecektis, dārza nojumes un novietnes, ārtelpu rotaļāšanās aprīkojumu, satelītantenas, nepārvietojam bruģa vai laukumu seguma plātnes, āra puķu podus u. tml.

2.2 Mūsu darbinieki nav pilnvaroti un kvalificēti šādu darbu veikšanai. Mēs iesakām Jums šo pakalpojumu veikšanai atsevišķi nodarbināt atbilstoši kvalificētu personu.

3 Jūsu atbildība

3.1. Jūs piekrītat sekojošajam:

3.1.1 Jūs mums rakstiski paziņojat (deklarējat) par pārvietojamo un/vai uzglabājamo preču vērtību. Ja vēlākā laikposmā tiek konstatēts, ka pārvietoto, izņemto vai uzglabāto preču vērtība ir lielāka par Jūsu deklarēto faktisko vērtību, Jūs piekrītat, ka mūsu atbildība saskaņā ar sadaļu Nr. 8.1. vai 8.1.1. tiek samazināta, lai atspoguļotu proporciju, kāda ir Jūsu deklarētajai vērtībai pret preču faktisko vērtību.

3.1.2 Jūs par saviem līdzekļiem iegūstat visus dokumentus, atļaujas, sertifikātus, licences, muitas dokumentus, kas nepieciešami izvešanas pabeigšanai.

3.1.3 Jūs maksājat visas maksas par stāvvietu vai autostāvvietas skaitītāju, kas mums rodas, veicot darbu.

3.1.4 Jūs esat klātesošs vai tiekat pārstāvēts visā preču izņemšanas, savākšanas un piegādes laikā.

3.1.5 Gadījumos, kad Mēs izsniedzam Jums inventerizācijas pārskatus, kvītis, pavadzīmes, darba lapas vai citus atbilstošus dokumentus, Jūs nodrošināsiet, ka tos parakstīsiet Jūs vai Jūsu pilnvarotais pārstāvis kā apstiprinājumu par Preču savākšanu vai piegādi.

3.1.6 Jūs veicat visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nekas no pārvadājamajām precēm, kas būtu jāpaņem vai jāsaņem, netiek atstāts, un nekas no atstājamā kļūdas dēļ netiek savākts vai paņemts.

3.1.7 Jūs organizējat atbilstošu aizsardzību precēm, kas atstātas bez klātbūtnes vai bez uzraudzības telpās vai vietās, kur atrodas vai atradīsies citi cilvēki, piemēram, (bet ne tikai) īrnieki vai strādnieki.

3.1.8 Jūs atbilstoši sagatavojat un stabilizējat visas ierīces vai elektroniskās iekārtas pirms to izņemšanas.

3.1.9 Jūs iztukšojat, pareizi atkausējat un iztīrāt ledusskapjus un saldētavas. Mēs neesam atbildīgi par saturu.

3.1.10 Jūs nodrošiniet, ka visa sadzīves un dārza tehnika, tostarp, bet ne tikai, veļas mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, šļūtenes, benzīna zāles pļāvēji ir tīras un sausas, un tajās nav palicis šķidruma atlikums.

3.1.11 Jūs sniedzat mums pareizas un aktuālas kontaktadreses, tālruņa numurus un citu informāciju preču izvešanas tranzīta un/vai uzglabāšanas laikā.

3.2 Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, izmaksām vai papildu maksām, kas var rasties šo pienākumu nepildīšanas dēļ..

4 Preces, kuras nedrīkst nodot pārvešanai vai uzglabāšanai

4.1 Ja vien direktors vai cits pilnvarots uzņēmuma pārstāvis nav iepriekš rakstiski akceptējis pretējo, tālāk norādītos priekšmetus nedrīkst iesniegt izvešanai vai uzglabāšanai, un Mēs tos nekādā gadījumā nepārvietosim vai neuzglabāsim. Tālāk 4.1.1. punktā uzskaitītās preces var apdraudēt veselību un drošību un izraisīt ugunsgrēku. Preces, kas uzskaitītas tālāk punktos no 4.1.2 līdz 4.1.7, ir saistītas ar citiem riskiem, un Jums pašiem jāvienojas par to transportēšanu un uzglabāšanu.

4.1.1 Aizliegtas vai zagtas preces, narkotikas, pornogrāfiski materiāli, potenciāli bīstami, postoši vai sprādzienbīstami priekšmeti, tostarp gāzes baloni, aerosoli, krāsas, šaujamieroči un munīcija.

4.1.2 Personu apliecinoši dokumenti, juvelierizstrādājumi, pulksteņi, piekariņi, dārgakmeņi vai dārgmetāli, nauda, vērtīgi dokumenti, vērtspapīri, pastmarkas, monētas vai jebkura līdzīga veida preces vai kolekcijas.

4.1.3 Preces, kas var veicināt grauzēju, kukaiņu vai citu kaitēkļu rašanos, vai izraisīt invāziju vai piesārņojumu.

4.1.4 Ja kāda no Precēm, saskaņā ar mūsu uzskatu, ir veselībai bīstama, netīra vai nehigiēniska vai var piesaistīt kaitēkļus, Mēs jums rakstiski paziņosim, cik drīz vien iespējams, kā arī informēsim, ar kādiem nosacījumiem mēs būtu gatavi pieņemt šādas Preces, vai arī, ja atsakāmies tās pieņemt. Ja mēs atsakāmies pieņemt preces, Mēs neuzņemamies nekādu atbildību pret Jums.

4.1.5 Ātri bojājošas preces un/vai preces, kurām nepieciešama kontrolēta uzglabāšanas vide.

4.1.6 Jebkāda veida dzīvnieki, putni, zivis, rāpuļi vai augi.

4.1.7 Preces, kuru eksportam vai importam nepieciešama īpaša licence vai valdības atļauja.

4.2 Ja Jūs izsniedzat pārvadāšanai šādas preces, Mums nezinot, Mēs tās nodrošināsim Jūsu savākšanai, un, ja Jūs tās nesaņemsiet saprātīgā termiņā, Mēs varam pieprasīt tiesas rīkojumu, lai atbrīvotos no jebkādām šādām precēm, kas atrodamas sūtījumā. Jūs piekrītat samaksāt Mums jebkādas maksas, izdevumus, zaudējumus, juridiskās izmaksas vai sodus, kas Mums pamatoti radušies, atbrīvojoties no precēm.

5 Preču īpašumtiesības

5.1 Slēdzot šo Līgumu, jūs garantējat sekojošo:

5.1.1 Izņemamās un/vai uzglabājamās preces ir Jūsu īpašums, vai arī preces ir Jūsu īpašums bez jebkādas juridiskas maksas vai izdevumiem; vai arī

5.1.2 Jums ir visas īpašnieka vai jebkuras personas, kas ir juridiski ieinteresēta šajā līgumā, pilnvaras, un Jūs esat snieguši īpašniekam pilnīgu informāciju par šiem noteikumiem un nosacījumiem pirms šī Līguma noslēgšanas, un minētās personas ir tiem piekrituši.

5.1.3 Ja jebkurā vēlākā laikā pēc šī līguma izpildes līdz tā izbeigšanai citai personai ir vai rodas interese par precēm, Jūs nekavējoties rakstiski paziņojat mums šādu personu vārdu un adresi.

5.1.4 Gadījumā, ja kāds no sadaļās Nr. 5.1.1. vai 5.1.2. minētajiem apgalvojumiem ir nepatiess, Jūs nodrošināsiet pilnu atlīdzību un samaksāsiet Mums par jebkuru prasību par zaudējumu atlīdzību un/vai izmaksām, kas vērstas pret Mums.

5.1.5 Ja vēlaties nodot atbildību par šo Līgumu trešajai pusei, Jūs rakstiski informēsit Mūs, norādot Mums pilnu šādu personu vārdu un adresi. Mēs izsniegsim šīm personām jaunu līgumu. Mūsu Līgums ar Jums būs spēkā līdz brīdim, kad būsim saņēmuši parakstītu līgumu no trešās puses.

6 Izmaksas gadījumā, ja Jūs pārceļat vai atceļat preču izņemšanu

6.1 Ja Jūs atliekat vai atceļat šo Līgumu, Mēs paturam tiesības iekasēt no jums saprātīgu atlikšanas vai atcelšanas maksu atkarībā no iepriekšēja brīdinājuma un tā sniegšanas apjoma saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti tālāk sadaļās Nr. 6.1.1 līdz 6.1.4. "Darba dienas" attiecas uz parasto darba nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai un neietver nedēļas nogales un valsts svētku dienas.

6.1.1 Vairāk nekā 10 darba dienas pirms preču izņemšanas sākuma: Papildu maksa netiek iekasēta.

6.1.2 No 5 līdz 10 darba dienām, ieskaitot, pirms preču izņemšanas sākuma: ne vairāk kā 30% no preču izņemšanas maksas.

6.1.3 Mazāk kā 5 darba dienas pirms preču izņemšanas sākuma: ne vairāk kā 60% no preču izņemšanas maksas.

6.1.4 Darba uzsākšanas dienā vai jebkurā laikā pēc paredzētās darba uzsākšanas līdz 100% no Mūsu maksas.

7 Maksājumu kārtība

7.1 Ja vien Mēs rakstveidā neesam vienojušies citādi, pirms preču izņemšanas vai uzglabāšanas perioda ir jāveic pilns maksājums ar ieskaitītiem līdzekļiem. Ja šāds maksājums netiek veikts, Mēs paturam tiesības atteikties sākt izņemšanu vai uzglabāšanu, līdz tiek saņemts šāds maksājums.

7.2 Par visām mums kavētajām summām mēs katru dienu iekasēsim procentus, kas tiek aprēķināti 10% gadā virs Eiropas Savienības Centrālās bankas pašlaik spēkā esošās bāzes likmes.

7.3 Preču izņemšanas maksa Jums ir jāmaksā skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu. Nekādā gadījumā Jūs nedrīkstat ieturēt kādu no nolīgtās cenas daļām vai veikt ieskaita aprēķinu attiecībā uz tām. Mēs paturam tiesības ne tikai izbeigt šo līgumu, ja maksājums nav saņemts pirms preču izņemšanas datuma (ja vien nav rakstiski atrunāts citādi), bet arī neveikt nevienu no piedāvātajiem pakalpojumiem, kas iekļauti cenu tāmē. Maksājumus par pārvākšanos un iegādāto apdrošināšanu nevar ieturēt apdrošināšanas vai citu prasību dēļ.

8 Mūsu atbildība par zaudējumiem vai bojājumiem

8.1 Mēs nezinām Jūsu preču vērtību, tāpēc Mēs ierobežojam savu atbildību līdz noteiktam limitam vienai precei. Atbildības apjoms, ko Mēs uzņemamies saskaņā ar šo līgumu, ir atspoguļots Mūsu maksās par darbu. Ja Jūs vēlaties, lai Mēs palielinātu Mūsu atbildības limitu par preci, Jūs piekrītat maksāt augstāku cenu par darbu, kā norādīts Nosacījumā Nr. 1.2.10 (Mūsu cenu tāme). Ja vien rakstveidā nav noteikts citādi, ja mēs esam pielaiduši nolaidību vai pārkāpjam līgumu, Mēs Jums samaksāsim līdz EUR 40 par katru nozaudēto vai bojāto preci jebkuras mūsu neuzmanības vai līguma pārkāpuma tiešā rezultātā, lai segtu šīs preces remonta vai nomaiņas izmaksas.

8.1.1 Ja esam saņēmuši Jūsu detalizēti novērtētu inventāru (skat. 3.1.1.) saprātīgā laika posmā pirms darba uzsākšanas, mēs varam vienoties par savas atbildības palielināšanu par papildu samaksu. Mēs nepamatoti neatteiksim piekrišanu šādam pieprasījumam. Tas nav apdrošināšanas segums, un jūsu uzmanība tiek vērsta uz Apdrošināšanas iespēju, kas izklāstīta 12. sadaļā.

8.2 Precēm, kas paredzētas sūtīšanai vai saņemtas no vietas ārpus mūsu juridiskās adreses valsts

8.2.1 Mēs uzņemamies atbildību tikai par zaudējumiem vai bojājumiem, kas:

(a) kas izriet no Mūsu nolaidības vai līguma pārkāpuma, kamēr preces atrodas Mūsu fiziskajā valdījumā, vai

(b) kamēr preces ir citu personu īpašumā vai turējumā, ja tiek konstatēts, ka zaudējumus vai bojājumus izraisījuši mūsu nespēja iepakot preces atbilstoši saprātīgam standartam, gadījumos, kad Mums ir bijis uzticēts iepakot preces, uz kurām attiecas pretenzija vai prasība. Jebkurā gadījumā tiks piemēroti nosacījumi iepriekš minētajā sadaļā Nr. 8.1.1.

8.2.2 Ja Mēs piesaistām starptautisku transporta operatoru, kuģniecības uzņēmumu vai aviokompāniju, lai nogādātu Jūsu preces uz galamērķa vietu, ostu vai lidostu, Mēs to darām Jūsu vārdā un saskaņā ar šī pārvadātāja noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.

8.2.3 Ja pārvadāšanas kuģis/transportlīdzeklis no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt preces vai nogādāt tās uz vietu, kas nav sākotnējais paredzētais galamērķis, Jums var būt ierobežota regresa prasība pret pārvadātāju atkarībā no pārvadātāja konkrētajiem pārvadājumu noteikumiem un nosacījumiem, un Jums var pastāvēt atbildība par vispārējo vidējo ieguldījumu (respektīvi, izmaksām, kas radītas,

lai uzturētu kuģi/transportlīdzekli un kravu) un par glābšanas izmaksām, vai papildu izmaksām par tālāku nosūtīšanu uz galamērķa vietu, ostu vai lidostu. Tie ir apdrošināmi riski, un Jūsu pienākums ir nodrošināt atbilstošu jūras/tranzīta apdrošināšanas segumu.

8.2.4 Mēs neuzņemamies atbildību par precēm, kuras konfiscējušas, arestējušas, izņēmušas vai sabojājušas muitas iestādes vai citas valdības aģentūras vai iestādes, ja vien šāda konfiskācija, arests, izņemšana vai sabojāšana nav radusies tieši mūsu nolaidības vai līgumisko saistību pārkāpuma dēļ.

8.3 Šī Līguma izpratnē prece (preču vienība) tiek definēta sekojoši:

8.3.1 Viss kastes, pakas, iepakojuma, kartona kārbas, bandroles vai cita līdzīga konteinera saturs;

un

8.3.2 Jebkurš cits objekts vai lieta, ko mēs pārvietojam, apstrādājam vai uzglabājam.

9 Telpu vai īpašuma, kas nav preces, bojājumi

9.1 Tā kā savākšanas vai piegādes laikā telpās bieži atrodas trešās puses darbuzņēmēji vai citas personas, ne vienmēr ir iespējams noteikt, kurš ir atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, tādēļ Mūsu atbildība tiek ierobežota sekojošā veidā:

9.1.1 Ja mēs nolaidības vai līguma pārkāpuma dēļ nodarām zaudējumus vai bojājumus telpām vai īpašumam, kas nav preces, kas paredzētas izvešanai, mūsu atbildība aprobežojas ar tikai bojātās vietas labošanu, bet pie nosacījuma, ka tas nepārsniedz EUR 250.

9.1.2 Ja Mēs nodarām bojājumus preču pārvietošanas rezultātā saskaņā ar Jūsu skaidri izteiktu norādījumu, pretēji mūsu ieteikumiem, un ja preču pārvietošana norādījumos norādītajā veidā var izraisīt bojājumus, Mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

9.1.3 Ja Mēs esam atbildīgi par bojājumu nodarīšanu Jūsu telpām vai īpašumam, kas nav izvešanai un/vai uzglabāšanai iesniegtās vai paredzētās preces, Jums tas pēc iespējas ātrāk jāatzīmē darba lapā vai piegādes kvītī pēc bojājuma rašanās vai atklāšanas vai jebkurā gadījumā saprātīgā termiņā. Šis nosacījums ir būtisks, noslēdzot Līgumu.

10 Atbildības izslēgšana

10.1 Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis ugunsgrēks vai sprādziens. Jūsu pienākums ir apdrošināt savas preces pret ugunsgrēku vai sprādzienu. Ja Jūs rakstiski lūdzat Mums nodrošināt Jums ugunsdrošības apdrošināšanas segumu, Mēs pieprasīsim, lai Jūs deklarētu pilnu Jūsu Preču aizstāšanas vērtību un veiktu prēmijas pilnu apmaksu avansā.

10.2 Mēs neesam atbildīgi par kavēšanos vai nespēju sniegt pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu kara, iebrukuma, ārvalstu ienaidnieku darbību, karadarbības (neatkarīgi no tā, vai karš ir ticis pieteikts vai nē), pilsoņu kara, terorisma, sacelšanās un/vai militāra rakstura apvērsumu dēļ, nepārvaramas varas dēļ, nelabvēlīgu laikapstākļu, trešās puses darbinieku pasākumu, pārplānotas kuģošanas, atiešanas vai ierašanās laiku, ostas sastrēgumu vai citu līdzīgu notikumu dēļ, ko mēs nevaram kontrolēt.

10.3 Izņemot gadījumus, kad tas notiek mūsu nolaidības vai līguma laušanas rezultātā, Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai preču neizsniegšanu šādu aspektu dēļ:

10.3.1 normāls nolietojums, dabiska vai pakāpeniska nolietošanās, noplūde vai iztvaikošana, vai ātrbojīgas vai nestabilas preces. Tas ietver preces, kas atstātas mēbelēs vai ierīcēs.

10.3.2 Pastāv kožu vai kaitēkļu vai līdzīga invāzija.

10.3.3 Tīrīšana, remonts vai atjaunošana, ja vien Mēs neesam vienojušies un organizējuši darbu veikšanu.

10.3.4 Izmaiņas, ko izraisa atmosfēras apstākļi, piemēram, mitrums, pelējums, sēnīte, rūsēšana, aptraipīšana, korozija vai pakāpeniska bojāšanās, ja vien tās nav tieši saistītas ar ūdens iekļūšanu precēs.

10.3.5 Preces, kas atrodas drēbju skapjos, atvilktnēs vai ierīcēs, vai neatvērtā iepakojumā, cieši sapakotā iepakojumā, kartona kastē, futrālī vai citā konteinerā, ko Mēs neesam gan iesaiņojuši, gan izsaiņojuši.

10.3.6 Jebkuras ierīces, instrumentu, pulksteņu, datoru vai cita aprīkojuma elektriski vai mehāniski bojājumi, ja vien nav pierādījumu par saistītiem ārējiem bojājumiem.

10.3.7 Jebkuras preces, kurai jau ir esošs defekts, vai kuras pēc būtības ir bojātas.

10.3.8 Ātrbojīgas preces un/vai preces, kurām nepieciešama kontrolēta vide.

10.3.9 Attiecībā uz 4. punktā minētajiem priekšmetiem.

10.4 Neviens Mūsu darbinieks nav atsevišķi atbildīgs pret jums par zaudējumiem, bojājumiem, nepareizu piegādi, kļūdām vai neveiktām darbībām saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

10.5 Gadījumos, kad preces tiek izsniegtas no noliktavas, Mūsu atbildība izbeidzas, nododot preces Jums vai Jūsu pilnvarotajam pārstāvim (skat. 11.1. punktu zemāk).

10.6 Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, ko esam radījuši Mēs vai Mūsu darbinieki vai pārstāvji apstākļos, kad:

(a) nepastāv šī Līguma pārkāpumi, ko būtu nodarījuši Mēs, Mūsu darbinieki vai pārstāvji;

(b) šādus zaudējumus vai bojājumus nav bijis saprātīgi iespējams paredzēt kā izrietošus no jebkāda šāda pārkāpuma.

11 Prasību un pretenziju izvirzīšanas termiņš

11.1 Ja Jūs vai Jūsu pilnvarotais pārstāvis saņem preces, ir nepieciešams Mums ir rakstiski paziņot par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem brīdī, kad preces tiek nodotas Jums vai Jūsu aģentam, vai cik drīz vien iespējams, bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 72 stundu laikā.

11.2 Attiecībā uz precēm, kuras Mēs piegādājam, Jums rakstiski jāinformē Mūs par jebkādiem zaudējumiem

un bojājumiem 72 stundu laikā pēc Mūsu piegādes. Mēs varam vienoties pagarināt šo termiņu pēc Jūsu rakstiska

pieprasījuma saņemšanas, ja šāds pieprasījums tiek saņemts 72 stundu laikā pēc piegādes. Piekrišana šādam pieprasījumam netiks nepamatoti liegta.

12 Apdrošināšanas iespēja

Šis nosacījums ir spēkā, ja Jūs esat nolēmuši pieņemt Apdrošināšanas iespēju. Sīkāka informācija par segumu ir norādīta Jums sniegtajos Apdrošināšanas noteikumos.

12.1 Pēc Jūsu pieprasījuma mēs noslēdzam un uzturam apdrošināšanas līgumu ar mūsu izvēlētu apdrošinātāju, ja vien ar Jums nav rakstiski saskaņots citādi, saskaņā ar šī apdrošinātāja Apdrošināšanas noteikumiem. Apdrošināšanas polisē ietvertie riski un tajā ietvertie izņēmumi ir jāuzskaita atsevišķi, un tiem jākļūst par galīgā līguma starp Jums un Mums būtisku sastāvdaļu. Preču, uz kurām attiecas apdrošināšanas polise, bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu visas jūsu prasības, kas izriet no apdrošināšanas līguma, par labu preču īpašniekam. Norēķinu pamats starp Jums un apdrošinātāju ir preču aizstāšanas vērtība, ņemot vērā preču vērtību, kuru Jūs norādījāt, noslēdzot šo līgumu.

12.2 Prasību vai pretenziju pastāvēšanas gadījumā piemērojami sekojoši nosacījumi un apsvērumi:

Mēs paziņosim apdrošinātājam 7 dienu laikā pēc Noteikumu kopsavilkumam pievienotās veidlapas saņemšanas no Jums. Lai apstrādātu jebkuru pretenziju vai prasību, Jums ir jāsniedz Mums, apdrošinātājam vai jebkuram apdrošinātāja ieceltam aģentam (lai izmeklētu Jūsu prasību) tāda informācija, kas var būt saprātīgi nepieciešama, lai palīdzētu ar prasību saistītos jautājumos. Mēs arī sniegsim Jums, apdrošinātājam vai jebkuram apdrošinātāja ieceltam aģentam (lai izmeklētu prasību), šādu informāciju un

atbalstu saistībā ar pretenziju vai prasību, cik tas var būt saprātīgi nepieciešams. Lai gan mēs paziņosim par pretenzijām apdrošinātājam, mums nekādā gadījumā nav pienākuma uzsākt vai draudēt uzsākt jebkādu tiesvedību saistībā ar šādu prasību, ja vien tas ar jums nav īpaši rakstiski saskaņots.

12.3 Kad apdrošināšanas prasība ir iesniegta un apdrošinātāji ir piekrituši nokārtot atlīdzību, Mēs samaksāsim vai nodrošināsim, ka maksājums tiek veikts tieši Jums, pēc tam, kad ir atskaitītas visas Mums no Jums pienākošās nesamaksātās summas. Lai izvairītos no šaubām, Jūs piekrītat, ka mūsu atbildība pret Jums attiecībā uz jebkuru prasību ir ierobežota līdz ar summām, ko Mēs varam atgūt no apdrošinātājiem saskaņā ar šādu apdrošināšanas segumu, un Mums nav nekādu turpmāku saistību pret Jums saistībā ar Jūsu prasību vai pretenziju.

12.4 Mēs neesam kvalificēti vai pilnvaroti sniegt Jums nekādus padomus saistībā ar šo apdrošināšanas segumu, un Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus un negarantējam, ka tas atbilst Jūsu konkrētajām prasībām, pretenzijām vai vajadzībām. Jūsu pienākums ir patstāvīgi pieņemt lēmumu par to, vai šāda apdrošināšana atbilst Jūsu prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas Jums rodas, ja apdrošināšana neatbilst Jūsu prasībām.

12.5 Nekas no tā, kas izklāstīts 12. nosacījumā, nepadara mūs par Jūsu pārstāvi vai aģentu.

13 Kavējumi piegādē

13.1 Mēs neuzņemamies atbildību par tranzīta un piegāžu kavējumiem, izņemot mūsu nolaidības vai līguma pārkāpumu dēļ.

13.2 Ja gadījumos, kad nepastāv mūsu vaina, Mēs nevaram piegādāt Jūsu preces, Mēs tās nogādāsim noliktavā. Pēc tam, kad Līgums tiks izpildīts, visi papildu pakalpojumi, tostarp uzglabāšana un piegāde, tiks segti uz Jūsu rēķina.

13.3 Jebkurš Mūsu norādītais pārvadāšanas un tranzīta laiks ir aprēķināts un balstīts uz Mums tajā laikā zināmo informāciju. Pārvadāšanas un tranzīta laiki var atšķirties vairāku faktoru dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, kravas/kuģniecības uzņēmuma veiktās izmaiņas kuģošanas vai izbraukšanas datumos, izmaiņas kravu/kuģniecības uzņēmuma izmantotajos maršrutos un ostas sastrēgumi. Mēs informēsim Jūs par jebkādām būtiskām pārvadāšanas un tranzīta laika izmaiņām, tiklīdz mūsu rīcībā nonāks šāda informācija. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, vai papildu izmaksām, kas Jums radušās pārvadāšanas vai tranzīta laika aizkavēšanās dēļ.

14 Mūsu tiesības ieturēt preces (ķīlas tiesības)

"Apķīlājums" ir pārvadātāja likumīgās tiesības paturēt preces līdz brīdim, kad klients ir samaksājis visas nesamaksātās izmaksas.

Mums ir tiesības aizturēt un galu galā atbrīvoties no dažām vai visām precēm, ja Jūs nesamaksājat nodevas un citus maksājumus, kas maksājami saskaņā ar šo vai jebkuru citu Līgumu. (Skatīt arī sadaļu Nr. 22.) Tie ietver visas izmaksas, kuras Mēs esam samaksājuši Jūsu vārdā. Kamēr Mēs uzglabājam preces, Jums būs jāmaksā visas uzglabāšanas izmaksas un citas izmaksas (tostarp juridiskās izmaksas), kas Mums pamatoti radušās, atgūstot Mūsu nodevas un piemērojot Mūsu ķīlas tiesības. Šie noteikumi un nosacījumi turpina būt spēkā.

15 Strīdu un domstarpību risināšana

Visi strīdi, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, ieskaitot tos, kas izriet no tā interpretācijas, spēkā neesamības, izpildes vai izbeigšanas, kā arī strīdi par šī līguma nepilnību vai brīvo vietu aizpildīšanu vai tā pielāgošanu jaunizveidotiem faktiem, tiks nodoti izskatīšanai Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā tajā valstī, kurā ir mūsu juridiskā adrese, ar kuru esat parakstījis līgumu.

16 Mūsu tiesības slēgt darbu apakšlīgumus (piesaistīt apakšuzņēmējus)

16.1 Mēs paturam tiesības slēgt apakšlīgumus par dažiem vai visiem darbiem.

16.2 Ja mēs slēdzam apakšlīgumu, tad šie nosacījumi joprojām saglabājas spēkā.

17 Piegādes maršruti un metodes

17.1 Mums ir tiesības izvēlēties darba veikšanas metodi un maršrutu.

17.2 Ja vien mūsu cenu tāmē (piedāvājumā) rakstiski nav īpaši noteikts citādi,

citas transporta versijas, tilpumi, ietilpības uz Mūsu transportlīdzekļiem un/vai mūsu konteineros var tikt izmantotas

citu klientu sūtījumiem.

18 Padomi un informācija par starptautiskajiem pārvadājumiem

Mēs darīsim visu iespējamo, lai sniegtu Jums jaunāko informāciju, lai palīdzētu Jums importēt/eksportēt Jūsu preces. Informācija par tādiem jautājumiem kā valsts vai reģionālie likumi un noteikumi, kas jebkurā laikā var tikt mainīti un interpretēti, tiek sniegta godprātīgi un ir balstīta uz esošajiem zināmajiem apstākļiem. Jūsu pienākums ir meklēt atbilstošus padomus vai konsultācijas, lai pārbaudītu sniegtās informācijas precizitāti.

19 Piemērojamā likumdošana

Jebkuru strīdu starp mums regulēs tās valsts materiālās tiesības, kurā reģistrēts mūsu attiecīgās valsts birojs, ar kuru esat parakstījis līgumu.

20 Jūsu piegādes un pārsūtīšanas adrese

20.1 Ja Jūs uzdodat Mums uzdevumu uzglabāt Jūsu preces, Jums ir jānorāda pareiza un aktuāla adrese un tālruņa numurs un jāpaziņo Mums, ja tie mainās. Visa korespondence un paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem septiņas dienas pēc tās nosūtīšanas ar pirmās klases pastu uz Jūsu pēdējo pie Mums reģistrēto adresi.

20.2 Ja Jūs nenorādiet adresi vai neatbildiet uz Mūsu korespondenci vai paziņojumiem, Mēs varam publicēt šādus paziņojumus publiskā laikrakstā apgabalā, uz kuru preces piegādājamas, vai no kura preces tika izņemtas. Tiks uzskatīts, ka šāds paziņojums ir saņemts septiņas dienas pēc laikraksta publicēšanas. Piezīme: Ja Mēs nevaram ar jums sazināties, Mēs iekasēsim no jums visas izmaksas, kas radušās, noskaidrojot Jūsu atrašanās vietu.

21 Preču saraksts (inventārs) vai kvīts

Gadījumos, kad mēs sastādām Jūsu preču sarakstu (inventāru) vai kvīti un nosūtām to Jums, tas tiks pieņemts un uzskatīts kā precīzs, ja vien 3 dienu laikā no mūsu nosūtīšanas datuma vai saprātīgā termiņā, par kuru mēs rakstiski vienojāmies, mums nerakstiet, paziņojot par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem.

22 Uzglabāšanas maksas pārskatīšana

Mēs periodiski pārskatām uzglabāšanas maksas. Jūs saņemsiet rakstisku paziņojumu 30 dienas iepriekš par jebkādiem palielinājumiem.

23. Rīcība maksājumu nesaņemšanas gadījumā

Iesniedzot paziņojumu 30 dienas iepriekš, mums ir tiesības pieprasīt, lai Jūs izvedat preces un nogādājat tās savā īpašumā un attiecīgi samaksājat visu Mums pienākošos naudu. Ja Jūs nesamaksājat visus nenokārtotos parādus, Mums ir tiesības pārdot vai atbrīvoties no dažām vai visām precēm bez papildu brīdinājuma. Pārdošanas vai iznīcināšanas izmaksas jāsedz preču īpašniekam. Pārcelšanās uzņēmums ieturēs visu naudu, kas pienākas īpašniekam, un atgriezīs atlikušo starpību bez procentu likmes.

24. Mūsu tiesības pārdot Preces vai atbrīvoties no tām

Ja mūsu nodevas, kas saistītas ar Jūsu precēm, ir nokavētas, un, paziņojot Jums trīs mēnešus iepriekš, Mums ir tiesības pieprasīt, lai Jūs izņemtu savas preces no mūsu uzglabāšanas un samaksātu visu naudu, kas Mums pienākas. Ja Jūs nesamaksājat visas Mums pienākošās summas, Mēs varam pārdot vai atbrīvoties no dažām vai visām precēm bez papildu brīdinājuma. Pārdošanas vai iznīcināšanas izmaksas jāsedz Jums. Neto ieņēmumi tiks ieskaitīti Jūsu kontā, un visi iespējamie pārpalikumi tiks izmaksāti

Jums bez procentiem. Ja visa maksājamā summa netiek saņemta, Mēs varam mēģināt atgūt atlikumu no Jums.

25. Prasības un pretenzijas attiecībā pret Mums

Gadījumos, kad prasības iesniedz trešās personas (personas, kas nav Jūs). Attiecībā uz precēm vai pakalpojumu Jums būs jāmaksā un jāatlīdzina Mums jebkādas maksas, izdevumi, zaudējumi vai soda naudas, kas Mums tiek pieprasītas, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka mēs esam pieļāvuši nolaidību vai pārkāpuši līgumu.

26. Līguma izbeigšana

Ja maksājumi ir aktuālā stāvoklī, Mēs nepārtrauksim šo līgumu, izņemot gadījumus, kad Jums trīs mēnešus iepriekš tiek rakstiski izsniegts brīdinājums. Ja vēlaties izbeigt savu uzglabāšanas līgumu, Jums ir jābrīdina mūs vismaz 10 darba dienas iepriekš (darba dienas ir noteiktas iepriekš 6. punktā). Ja Mēs varam atbrīvot preces agrākā laikā, mēs to darīsim ar nosacījumu, ka Jūsu konts ir aktuālā stāvoklī. Maksa par uzglabāšanu ir jāmaksā līdz dienai, kad paziņojumam bija jāstājas spēkā.

27. COVID-19 (koronavīruss) un mūsu darbs

Šī piedāvājuma sniegšanas laikā valstis, kurās atrodas un/vai reģistrēti mūsu biroji, ir pakļautas paaugstinātam koronavīrusa riskam, un pastāv bažas, ka apstiprināto vīrusa gadījumu skaits, ļoti iespējams, pieaugs. To valstu valdības, kurās atrodas un/vai ir reģistrēti mūsu biroji, ir paziņojušas, ka tās īstenos (šajā brīdī vēl) nenoteiktus pasākumus vīrusa izplatības apkarošanai. Ārkārtīgi maz ticamā gadījumā, ja tiks ieviesti šādi pasākumi, kas ietekmē mūsu spēju sniegt jums pakalpojumus (tostarp, bet ne tikai, ka mums ir pilnībā jāpārtrauc vai jāatceļ pakalpojumi), vai ja vīruss citādi ietekmē mūsu spēju izpildīt jūsu pārvākšanos, mēs nevarēsim akceptēt nekādus zaudējumus, kas varētu rasties, un mēs attiecīgi ierobežojam savu atbildību. Mēs rūpīgi pārbaudām šo lietu un nodrošināsim, lai visi klienti tiktu informēti par jebkādām norisēm, kas var ietekmēt līgumā paredzēto pakalpojumu izpildi.


info@ffinternationalmovers.lv